Fashion for women, men, family and home.

Currency:

Language:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на ROSSNA.com

1. ПРЕДМЕТ
1. 1 Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на ROSSNA.com, които уреждат правилата за използването на ROSSNA.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през ROSSNA.com

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1. „Wall painting“ Ltd е дружество със седалище и адрес на управление: София, ул. Искърски пролом №10, с адреси за кореспонденция: 116D Woodman Road, CM14 5AL, Brentwood, Essex UK и София, ул. Деян Белишки №2А, бл.104, с рег. № в Търговския регистър на България, ЕИК 204051421
2.2. „Wall painting“ Ltd администрира електронния магазин ROSSNA, под формата на сайта rossna.com. „Wall painting“ щe бъде наричано за краткост по-долу ROSSNA. 2.3. Можете да се свържете с ROSSNA на посочения по-горе адрес, на телефон +4792543952 или на и-мейл адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.ДЕФИНИЦИИ
3.1. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през сайта за електронна търговия ROSSNA или друг търговец.
3.2 Продавач – ROSSNA .
3.3. Сайтът – домейна rossna.com и неговите поддомейни .
3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайтът по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.5. Акаунт – раздел от Сайтът, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)
3.6. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци
3.7. Списък Любими – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува
3.8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ROSSNA и Клиента, чрез който Клиентът заявява на ROSSNA, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.9. Продукт(-и) и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Сайта.
3.10. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Сайта, марката ROSSNA или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
3.12. Съдържание • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет; • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към ROSSNA, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ROSSNA на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време; • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори; • данни относно Продавач.
3.13. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
3.14. Транзакция – действието от страна на ROSSNA по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Сайта, осъществявано единствено по банков път.
3.15. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
3.16. Ревю / Overview/ – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
3.17. Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.
3.18. Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.
3.19. Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
3.20. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Сайта, на страницата на определен продукт, през имейл формата от уебстраницата Контакти или през чат формата.
3.21. Чатформа – поле за комуникиране чрез писмени съобщения в даденото в него работно време.

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на ROSSNA са задължителни за всички Клиенти на Сайта.
4.2. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ROSSNA по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.
4.4. ROSSNA има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия ROSSNA ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.7. ROSSNA полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ROSSNA уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променени от ROSSNA по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ROSSNA предварително се извинява на своите Клиенти.
4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от ROSSNA се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта. 4.11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ROSSNA не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона, която съответно се регистрира от него или от служител на ROSSNA от негово име.
5.2. ROSSNA ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление ROSSNA прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ROSSNA уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат при приложимост на такъв.

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. ROSSNA си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ROSSNA по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към ROSSNA, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ROSSNA не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с ROSSNA на посочените координати в раздел „контакти” на Сайта или чрез Чатформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта координати в раздел „Контакт”.
6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, ROSSNA си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.
6.6. ROSSNA може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Сайта, за определен период от време.
6.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Сайта са крайни, обявени са в EUR и Norwegian Krone Kr с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.8. В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Сайта включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с ROSSNA.
6.9. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от EUR. Плащането с карта към ROSSNA се приема като международно плащане от банките в съответната страна на Купувача и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова ROSSNA препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от ROSSNA.
6.10. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят напълно на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.
6.11. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на ROSSNA.
8.2. ROSSNA има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
8.3. Нищо в сключения между ROSSNA и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на ROSSNA последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ROSSNA върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на ROSSNA.
8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на ROSSNA за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между ROSSNA и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на ROSSNA, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на ROSSNA няма да се счита за съгласие от страна на ROSSNA да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ROSSNA.
8.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ROSSNA.

9.ПОРЪЧКА
9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
9.3. Потвърждавайки Поръчката ROSSNA потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ROSSNA във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи: • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане; • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
9.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от ROSSNA в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ROSSNA. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на ROSSNA Продукта на адрес, който ще му бъде допълнително съобщен в отговор на неговото електронно уведомление за връщане на стока, чрез попълване на онлайн формуляр, предоставен в Сайта. Клиентът може да върне Продукта(-ите) и като попълни електронния формуляр на ROSSNA тук. В този случай, куриер, изпратен от ROSSNA ще вземе Продуктите от адреса, посочен от Клиента, а последният ще плати такса в размер, в зависимост от местонахождението си: АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, УНГАРИЯ - 27 евро БЕЛГИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ПОЛША, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, ХОЛАНДИЯ, ХЪРВАТИЯ, ЧЕХИЯ – 34,20 евро ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ПОРТУГАЛИЯ, ФИНЛАНДИЯ, ШВЕЦИЯ – 44,70 евро Клиентът може да върне Продукта(-ите) и като използва куриер по свой избор, като и в този случай е длъжен да попълни предварително електронния формуляр за връщане и изчака от ROSSNA указания за връщането.
9. 8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 30 (тридесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси: • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането • Или чрез връщане на средствата в Акаунта на Клиента в Сайта, така че той да може да ги ползва за други покупки.
9. 9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
9. 10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от ROSSNA при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.
9.11. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Платформата. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време.

10.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи: • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача; • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето /бельо/;

11.ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на ROSSNA, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от ROSSNA: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
11.2. Клиентът се съгласява да предостави на ROSSNA неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. ROSSNA има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че ROSSNA може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. ROSSNA няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
11.3. С предоставянето на свои данни на ROSSNA (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват ROSSNA или трети лица, които са куриери или други партньори на ROSSNA и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които ROSSNA може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.
11.4. С предоставянето на свои лични данни на ROSSNA Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на ROSSNA, регистрирано в регистъра на Българското …….. под № ……… и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.

12.РЕКЛАМА
12.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.
12.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с ROSSNA по какъвто и да е друг начин, включително, но не само по имейл, по телефон, по пощата и др.
12.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

13.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
13.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
13.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента. 13.5. ROSSNA издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от ROSSNA. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му или на имейл адреса му към акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа,, молим да ни уведомите на имейл адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
13.7. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от ROSSNA фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.
13.8. В случай, че в акаунтът на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

14.ДОСТАВКА НА СТОКИ
14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача.
14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
14.3. ROSSNA ще извършва доставката на Стоките чрез куриерска фирма Speedy и техните партньори за Европа - DPD. Цената на доставката на стоки, предлагани от ROSSNA, зависи от държавата за доставка и са описани по-горе. При покупка над 120 евро доставката за Купувача е безплатна.

15.ГАРАНЦИИ
15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство, ако гаранция е приложима. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
15.2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от ROSSNA, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от ROSSNA. За всички продадени продукти с гаранция, ROSSNA осигурява услуга за безплатното вземане и обратна доставка на Стоките.
15.3. Гаранционните сертификати, издадени от ROSSNA, ще се изпращат на Клиента в електронен формат на посочения от Клиента имейл адрес или чрез добавянето им в акаунта на Купувача. В последния случай Купувачът ще разполага със запис в Акаунта си на издадените му от ROSSNA гаранционни сертификати, като може да ги запамети или архивира във всеки един момент.
15.4. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.
15. 5. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.
15.6. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

16.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
16.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

17.ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
17.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Киента, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.
17.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Сайта, Клиентите дават на ROSSNA един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на ROSSNA да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
17.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
• да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация,свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
• да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
• да помести правилно въведеното съдържание на Сайта, както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел „Ревюта”.
• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Сайта без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стокии/или услуги;
• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
• да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като ROSSNA;
• да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
• да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.
17.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва да добави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.
17.5. Клиентите, които публикуват Ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:
• качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;
• качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;
• качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;
• качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като ROSSNA.
17.6. Когато Клиент съобщи, че някое Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от ROSSNA, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта само след проверка от страна на ROSSNA.
17.7. В случай, че ROSSNA констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта” без да е длъжен да се обосновава за това.
17.8. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите имат на разположение формуляра за Рекламация и жалби от тук. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по имейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………
/името на търговеца/

……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
………………………………………………….
/описание на продукта – име и SKU, бройка/

Стоката е поръчана на дата…………………. и номер на поръчката .................
Стоката е получена на ………………….
/посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………..
/Име на потребителя/

…………………………………………………………….
/Адрес на потребителя/

………………. …………………………….
/Дата/

.............................................
/Подпис на потребителя/

18.ОТГОВОРНОСТ
18.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

19.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
19.1. ROSSNA е регистриран в Българския Регистър за обработка на личните данни под №  ОЧАКВАМЕ ДА НИ СЕ ИЗДАДЕ
19.2. Съгласно изискванията на българския Закон за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, ROSSNA е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
19.3. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
19.4. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на ROSSNA, която е регистрирана в румънския Регистър за обработка на личните данни под № 6606, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 11.1 и 19.3 от настоящите общи условия.
19.5. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от законодателството, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 17, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от Закон 677/2001 за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни. 19.6. Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: Sofia, Deian Belishki str. 2A, bl.104, Wall Painting LTD, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.
19.7. Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: Sofia, Deian Belishki str. 2A, bl.104, Wall Painting LTD , според следните цели: • поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на Закон 677/2001 за защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни, особено на непълните и неточни данни; • преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със Закона 677/2001 за защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни; • уведомление до трети страни на които са били личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат
19.8. Купувачът се съгласява и разрешава на ROSSNA да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.
19.9. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

20.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
20.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
20.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

21. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между ROSSNA и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в Община Столична без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.

 

 • 116D Woodman Road
  CM14 5AL
  Brentwood, Essex UK

 • Sofia 1680, 10 Iskarsky prolom str.

 •  

  +4792543952

 •  

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.